ท้องที่ซึ่งมนตรีประกาศกาให้ใช้บังคับการขุดดินและถมดิน ( […]