เครื่องจักร – เครื่องมือ

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

. ผู้รับจ้างจะต้องทาแปลงทดสอบการบดอัดในแบบรายละเอียดนี้จะต้องแสดงแนวขุด รูปร่าง วิธีการขุด กรรมการตรวจการจ้างจะกาหนดให้ผู้รับจ้างทาการบดอัดดินในแปลงทดสอบก่อนโดยปฏิบัติ ดังนี้ เครื่องจักร – เครื่องมือที่กาหนดไว้ในแบบ
เพื่อควบคุมคุณภาพของการบดอัดดินให้เป็นไปตามกาหนดในแบบหรือรายการรายละเอียดคณะการขุดร่องแกนเขื่อนจนถึงระดับเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน ที่ใช้ในการขุดปริมาณดินหรือหินที่ขุดออก และการนาวัสดุทึบน้าจากบ่อยืมดินมาบดอัด ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักร – เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนความลึกที่กาหนดไว้ในแบบ

ผู้รับจ้างจะต้องทาการขุดดิน หรือขุดระเบิดหินที่ฐานรากอาคารกรณีต้องขุดดินจากบ่อยืมดินแล้วขนย้ายไปถมบดอัดในร่องแกน และถมบดอัดเป็นคันเขื่อนดิน ดินที่ได้จากบ่อยืมดินนั้นต้องเป็นดินที่เหมาะสมแก่การนาไปใช้ถมบดอัด โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างแรงงานในการขุดไว้ให้พร้อม และการลดระดับน้าใต้ดินให้บริเวณที่ขุดให้แห้ง การขุดดินในบ่อยืมดิน  ขอบเขตของงาน ท่อระบายการขุดดินเกินระดับหรือระเบิดหินเกินขอบเขตที่แสดงไว้ในแบบ น้าลงลาน้าเดิม อาคารระบายน้าล้นหากพิจารณาเห็นว่า ลักษณะดินใกล้จะถึงระดับที่กาหนดมีแนวและอื่นๆ ให้ได้ระดับหรือมีความ