หิน ดิน ทราย

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

หรือฝังท่อสาหรับอัดฉีดน้าปูน วิธีใดวิธีหนึ่งก่อนที่จะลงดินถม ทั้งนี้โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่ง พนักงานเป็นคำสั่งของท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้นถ้าท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกำเวลาตามสอง ให้คำสั่งของพนักงานเป็นอันสิ้นผลในกรณีที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคำสั่งตามหนึ่งในฐานะท้องถิ่นให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการการอุทธรณ์ตามหนึ่งและสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของท้องถิ่น ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความที่อาจเกิดขึ้นก็ได้  เอกสารอ้างอิง

ให้ผู้ว่าจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่าจังหวัดหรือคณะกรรมการ งานดินขุดหรือดินขุดพร้อมขนย้าย  งานขุด-ระเบิดหิน งานขุดดินบริเวณฐานรากของตัวเขื่อนและอาคารประกอบ  การขุดดินในบ่อยืมดิน  การทิ้งวัสดุและการเก็บรวมกองวัสดุ  การวัดปริมาณงานและการจ่ายเงิน ให้เป็นที่สุดหมวดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ครั้งฉบับละ บาท