รู้ไว้… ก่อนถมดินสร้างบ้าน

Posted on: เมษายน 9, 2017, by :

ขั้นต่อนในการถมดินสร้างบ้าน มีดังนี้

1. การปรับพื้นที่ก่อสร้าง

บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ต้องทำการถางป่า ตัดโค่นต้นไม้ พุ่มไม้ ขุดตอ รากไม้ ไม้เบญจพรรณ วัชพืช และวัตถุอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ต่องานก่อสร้าง ออกให้หมดบรรดาต้นไม้ ตอไม้ พุ่มไม้ รากไม้ และวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ต่องานก่อสร้าง

2. งานขุดดิน

ผู้รับจ้างต้องขุดให้ได้แนวระดับ และขนาด ที่กาหนดในแบบ การขุดต้องขุดด้วย ความระมัดระวังเป็นพิเศษต้องป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่นอกขอบเขตแนวการขุดหรือส่งผล กระทบน้อยที่สุดต่อพื้นที่นอกแนวขุดและพื้นที่นอกแนวขุดคงอยู่คงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. งานถมดิน  ( by  รับถมที่ขอนแก่น )

ดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัดต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดหาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละพื้นที่มาทำ การบดอัดให้แน่นตามที่แบบกำหนด ดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้วผู้รับจ้างต้องทำการขุดย้ายแยกกองต่างหากจากวัสดุส่วนอื่นที่จะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว

4. การถมบดอัดแน่น

1) การถมและบดอัดดินต้องกระทำ โดยการใช้เครื่องจักรกล
2) เครื่องจักรกลที่ใช้บดอัด ต้องเป็นชนิดเดียวกันและน้ำหนักเท่ากัน
3) การถมให้เกลี่ยเป็นชั้น ๆ ในแนวราบ
4) ความหนาของดินแต่ละชั้นเมื่อบดอัดได้ที่แล้ว ต้องมีความหนาตามลูกค้ากำหนด
5) ดินถมแต่ละชั้นต้องเกลี่ยให้กระจายสม่ำเสมอ ถ้าดินเป็นก้อนต้องทำให้แตกกระจายและแผ่ออกโดยตลอด