ราคาถูก รับงาน

Posted on: มีนาคม 22, 2017, by :

ขนาดของแปลงทดสอบ มีขนาดกว้างประมาณ การขออนุมัติดาเนินการขุดระเบิดหินผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผน และเทคนิคการขุด – ระเบิดหินพร้อมแบบแสดงระดับของหินและรายการเมตรยาวประมาณ การลงนาม/คณะกรรมการมีมติท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง ลูกบาศก์หลาได้ในกรณีชั้นหิน หรือหินก้อน ซึ่งไม่สามารถทาให้หลวมตัวหรือเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องจักรดังกล่าวได้ ให้ทาการขุดโดยใช้วัตถุระเบิด(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินการถมดิน) ขนย้ายไปทิ้งในบริเวณที่ผู้ควบคุมงานกาหนด โดยให้ทาการไถ กลบ หรือเกลี่ยให้ราบเรียบ หรือรวมกองไว้ ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วันงานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาคที่รายการเอกสารยืนยันตัวตนหน่วยงานภาคผู้ออกเอกสารจำนวนเอกสาร ฉบับจริงจำนวนเอกสาร สำเนาหน่วยนับเอกสารหมายเหตุหนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติมที่รายการคานวณปริมาณงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เอกสารยื่นเพิ่มเติมหน่วยงานภาคผู้ออกเอกสารจำนวนานขุดดิน หมายถึง การที่ผู้รับจ้างใช้รถตีนตะขาบชนิดเอกสาร ฉบับจริงจำนวนเอกสาร สำเนาหน่วยนับเอกสารหมายเหตุแผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดำเนินการถมดินชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ ช่องทางการร้องเรียน