รับเหมาถมดิน ราคาถูก

Posted on: มีนาคม 16, 2017, by :

น่าจะมีรอยแสดงไว้) ….ลองเอาฟลิ้นโคทยาแนวแตกเหล่านั้นดู แล้วขังน้า หากน้าไม่รั่วแล้ว ก็มั่นใจว่าหาที่มาได้ …แต่อย่าเพิ่งหยุดแค่นั้น ต้องทาอย่างอื่นต่อไป โดยกาเรียกบริษัทที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล เจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จานวน ฉบับ สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องจานวน ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) เอกสารและรายละเอียด อื่น ๆทาระบบกันซึม (อย่าใช้ผู้รับเหมาธรรมดา) มาทาระบบกันซึมให้ระบบกันซึมนี้จะมีทั้งน้ายาทาและแผ่นยางบางๆ วางซ้อนทับกันหลายชั้น…แล้วจะ
เทปูนทับหน้าเพื่อเข้าใช้ดาดฟ้าสะดวกขึ้นหรือไม่ก็สามารถทาได้ภายหลัง หรือจะใช้แผ่น Solar Slab ปูทับไปก็แล้วแต่เลือกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วิศวกรผู้ออกแบบ ….เมื่อออแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะถามตัวเองได้ด้วยว่า หากผู้รับเหมาเขามาถามว่าสร้างอย่างไหนก่อนอย่างไหนหลัง ก็น่าจะรู้ว่าจะตอบเขาอย่างไร !!!!ตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง คืออะไรตะเฆ่สัน และ ตะเฆ่ราง คือสันของหลังคาที่เอียง ๆ (ที่ไม่เอียงอยู่เป็นแนวระนาบ เขาเรียกว่า สันหลังคา)