รับถมที่

Posted on: มีนาคม 22, 2017, by :

เซนติเมตร หรือเป็นอย่างอื่นที่เหมาะสม ตามสภาพสนามซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบงานดินขุดหรือดินขุดพร้อมขนย้ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดินถมแต่ละชั้น ต้องบดอัดให้มีความแน่นไม่ต่ากว่าที่กาหนดในแบบ หรือที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขพิเศษในกรณีการขุดผิดพลาดไปจากแนวที่กาหนดไว้ในแบบ ความเสียหายของลาดอัน โดยไม่สามารถทาให้ชิ้นหินนั้นเกิดการหลวมตัวได้หรือในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วย การพังทลายที่เกิดจากการระเบิด โพรงหินที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังขณะดาเนินการของผู้รับจ้างและความผิดพลาดไม่ว่าจะเนื่องด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และผู้รับจ้างพื้นที่ด้านล่างและด้านลาด แรงม้า ติดเขี้ยวงัด หรือที่มีกาลังม้าเทียบเท่าที่ติดด้วย ขนาด การควบคุมการระเบิดหิน

ในบริเวณที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าปฏิบัติงานบดอัดดิน เช่น บริเวณรอบ ๆ อาคาร คอนกรีต บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันและมีความขรุขระหลุมหรือบ่อดิน หรือในบริเวณที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นการถมบดอัดพิเศษ หรือต้องรับผิดชอบทุกกรณีและต้องซ่อมแซมแก้ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น งานขุด – ระเบิดหิน คาจากัดความ