รับถมที่ ขอนแก่น

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ในขณะใช้งานบดอัดล้อยางจะต้องว่างเรียงแถวหน้ากระดาน และต้องออกแบบให้แต่ละล้อรับถ่ายน้าหนักลงใกล้เคียงกันทุกล้อ ถึงแม้ว่าจะเคลื่อนไหวไปบนผิวหน้าดินที่ไม่ราบเรียบและสม่าเสมอก็ตาม ระยะระหว่างล้อยางจะต้องวางห่างกันไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของความหนาของหน้าล้อยาง วัดในขณะที่ยาง เส้นนั้นกาลังรับน้าหนักผู้รับจ้างจะต้องถมบดอัดแน่น ส่วนที่ขุดเกินแบบนี้ด้วยดินหรือหิน หรือเทด้วยคอนกรีต ได้ระหว่าง กาหนดข้างต้น โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะจ่ายเงินค่างานในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง กิโลกรัม ส่วนประกอบทั้งชุดของรถบดล้อยางจะต้องสามารถที่จะเลี้ยวกลับเป็นมุม ในระหว่างการขุด ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้ลาดด้านข้างชันมากกว่าค่าที่กาหนดในแบบ องศาได้โดยมีรัศมีการเลี้ยวไม่เกิน แต่งจุดรอยแตกให้เรียบตามคาแนะนาของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกาหนดด้านวิศวกรรม ก่อนที่จะดาเนินการก่อสร้างขั้นต่อไป และมีความกว้างของ
ความเร็วสูง อาจจะมีความจาเป็นในการกาจัดวัสดุแข็ง ติดแน่น ผู้รับจ้างต้อง รถบดล้อยางที่เคลื่อนได้ด้วยตัวเอง จ้างพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาสั่งการให้ทาการแก้ไขตามวิธีที่ อุปกรณ์แบบนี้จะต้องมีล้อจานวน ในกรณีที่ต้องขุดลึกต่าลงไปกว่าระดับที่กาหนดของอาคาร ให้ทาการตกแต่งให้ได้ระดับด้วยคอนกรีตล้วน ก่อนทาการวางเหล็กเสริม ตามที่ผู้รับจ้างพิจารณาเห็นสมควรล้อ หน้าบดอัด(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินการถมดิน)