รับถมที่ ขอนแก่น

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ดินอื่น ๆบนแปลงทดสอบด้วย แล้วเสนอแผนการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและวิธีการบดอัดจากผลการทดสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการจัดทาแปลงทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้นรายการคำนวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน  ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบหนึ่งหรือสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำ สั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำ สั่ง

การจ่ายเงินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าเงินค่าจ้างสาหรับงานถม-บดอัดน้า กาหนดเป็นอัตราราคา บาท ต่อลูกบาศก์เมตร  (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของรายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมหน่วยงานภาคผู้ออกเอกสารจำนวนเอกสาร ฉบับจริงจำนวนเอกสาร สำเนาหน่วยนับเอกสารเหตุเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินอัตราราคาดังกล่าวหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขุด ขนย้ายไปถม การถม การบดอัดแน่นด้วยแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียงแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ