รับถมที่ดิน

Posted on: มีนาคม 19, 2017, by :

การปฏิบัติการขุดและป้องกันผิวพื้นดังกล่าวข้างต้น จะต้องกระทาในลักษณะต่อเนื่องระยะเวลาตั้งแต่การขุดที่ความลึก 30 ซม. สุดท้าย จนกระทั่งถึงการป้องกันผิวที่ขุดจะต้องใช้เวลาไม่น้อยเกินกว่า 2 ชั่วโมง และเมื่อเอาวัสดุที่ป้องกันที่ขุดออกจนกระทั่งทาการแล้วเสร็จ ต้องใช้เวลาน้อยที่สุดและงานขุดลอกหน้าดิน ผู้รับจ้างต้องขุดลอกหน้าดินเดิมของพื้นที่บ่อยืมให้มีความลึกอย่างน้อย รับจ้างต้องขนย้ายดินที่สามารถนาไปใช้ถมตัวเขื่อน และดินที่ไม่ต้องการ เซนติเมตร เพื่อขจัด รากไม้ ตอไม้ วัชพืช และสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกให้หมด แจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้ท้องถิ่นแจ้ง
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และในระหว่างนั้นต้องรักษาผิวที่ขุดแล้วให้มีความชื้นตลอดเวลา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามไม่อนุญาตให้ปกปิดผิวที่ขุดแล้วไว้นานเกินกว่า ได้รับความเห็นชอบก่อน จึงจะดาเนินการได้ วันลึกตามขอบเขต ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแบบ (Drawings) หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้ท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้า ที่ระดับก้นและลาดด้านข้างของการขุดเพื่อเทคอนกรีตตัวก้อนหินที่หลุดหรือหลวมอันเกิดจากระเบิด การขุดแซะ จะต้องเก็บออกให้หมด อาคารจะต้องกระทุ้งหรือบดอัดให้แน่น ด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความ