ราคาถูก

Posted on: มีนาคม 19, 2017, by :

งานขุด-ขนย้ายดิน ดินที่จะขุดและขนย้ายไปถมทาในร่องแกน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนี้ พนักงานต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำตัวพนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดใน ในการปฏิบัติการหรือถมคันเขื่อนดินต้องเป็นดินที่มีส่วนผสมสม่าเสมอเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำ แหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำ แหน่งเท่ากับวาระที่การดำเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่การขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่

เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้นทาการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม เมตรเครื่องมือที่ใช้ขุดและวิธีการขุด ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เหมาะสมเพื่อให้ดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การใช้ถมบดอัดเขื่อนดิน การควบคุมความชื้น และการระบายน้า ขณะดาเนินการขุด ผู้รับจ้างต้องคอยควบคุมความชื้นในบ่อยืมดินด้วย ถ้าหากมีความจาเป็นต้องเพิ่มความชื้นในบ่อยืมดินให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการและขอความตามนี้ ให้ท้องถิ่นและพนักงานหนึ่งหรือสอง เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน และจะต้องทาด้วยความระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ามากเกินไปจนเจิ่งนอง