รับถมที่ ขอนแก่น

Posted on: มีนาคม 16, 2017, by :

ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ ใช้จ่ายเท่าที่จำ เป็นตามระเบียบของสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ทางภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้แจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตาม ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากให้เจ้ามีให้การแจ้งตามเป็นอันสิ้นผลให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง แทนใบรับแจ้งต่อภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว
ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องและค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ ให้จ่ายเท่าที่จำ เป็นและใช้จ่ายไปจริงคูมือสาหรับประชาชน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามที่ตามที่กำหนดในและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ ให้เป็นรายได้ของที่ที่มีการขุดดินนั้น
ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามรับแจ้ง แผนผัง บริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้ตรวจดูได้ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดิน ขอรับใบ