รับถมที่ ขอนแก่น

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

หลักเกณฑ์ทั่วไป งานถมดินบดอัดแน่นของตัว ถมดินบดอัดแน่นที่ตัวเขื่อนหรือทานบดินแต่ละส่วน  จานวนตีนแกะ จะต้องมีอย่างน้อยที่สุด ตัว ต่อพื้นที่ผิวของลูกกลิ้ง ตารางเซนติเมตร ตารางนิ้ว และจะต้องรักษาให้ตีนแกะมีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า  ตารางเซนติเมตร และมีสันตรงกลางเพื่อระบายน้าฝนมิให้ขังอยู่บนผิวหน้า ห้ามมิให้จอดทิ้งอุปกรณ์การก่อสร้างไว้บนตัวเขื่อนหรือทานบดินในช่วงระยะเวลาฝนตกและดินยังเปียกชุ่มอยู่ เพราะอาจจะทาให้อุปกรณ์การก่อสร้างติดหล่มได้ การเตรียมฐานราก
ก่อนการถมดินตัวเขื่อนหรือทานบดิน ผู้รับจ้างจะต้องทางานฐานรากได้เสร็จเรียบร้อยและตกแต่งให้พร้อมที่จะถมดินตัวเขื่อนได้หรือทานบดินได้ ดังนี้
กรณีฐานรากที่ขุดถึงชั้นดินธรรมชาติ ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินผิวหน้าลงและไม่มากกว่า ตารางเซนติเมตร เมื่อวัดในแนวระนาบที่ขนานและห่างจากผิวของลูกกลิ้ง  รถบดล้อยางชนิดลากจูง จะต้องประกอบด้วยยางชนิดสูบลมจานวนไม่น้อยกว่าเส้น ยางจะต้องมีขนาดและชั้นผ้าใบสามารถสูบลมได้ระหว่างความดัน  ไปถึงชั้นดินธรรมชาติที่มีความแน่นดีตามที่คณะกรรมตรวจการจ้างอนุมัติ ดินผิวรากไม้และดินอ่อน จะต้องขุดออกจากบริเวณฐานรากเขื่อนให้หมด ถ้าจาเป็นก่อนที่จะลงดินถม คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะให้ดาเนินการทดสอบความแน่นตามวิธีการทดสอบความแน่นของดินถมบดอัดแน่นก็ได้