รับถมที่ดิน

Posted on: มีนาคม 22, 2017, by :

จานวน ตารางนิ้ว ระยะระหว่างตีนแกะ (ศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง) โดยวัดที่ผิวของลูกกลิ้งต้องไม่น้อยกว่า ถึง นิ้ว ถ้าหากใช้ลูกกลิ้งมากกว่า 1 ชุด ในการถมบดอัดในชั้นเดียวกันแล้วบริเวณที่จะเก็บตัวอย่างคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ณ บริเวณต่อไปนี้ลักษณะขนาดและน้าหนักของลูกกลิ้งแต่ละชุดต้องเท่ากัน ภายในลูกกลิ้งจะต้องบรรจุด้วยทรายหรือน้าตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงจะทาให้หลวมหรือเคลื่อนย้ายออกได้ หรือเป็นชั้นวัสดุที่มีค่า สามารถทาให้หินหลวมตัวและเคลื่อนย้ายได้ผู้รับจ้างจะต้องศึกษานิ้ว พื้นที่หน้าตัดของตีนแกะ เมื่อวัดในระบบขนานและห่างจากผิวของลูกกลิ้งการทดสอบคุณภาพของวัสดุ

วัสดุต่าง ๆ ก่อนนาไปใช้ถมตัวเขื่อนหรือทานบดิน ผู้รับจ้างต้องทาการทดลองตรวจสอบค่าต่างๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง การทดลองดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ลูกกลิ้งต้องเคลื่อนไหวได้โดยอิสระในแนวแกนที่ขนานกันกับทิศทางการเคลื่อนที่ข้อมูลจากหลุมเจาะซึ่งแสดงไว้ในแบบ งานดินขุดยาก หมายถึง การขุดวัสดุที่อาจเป็นหินผุ ดินดาน ดินลูกรัง หินก้อน หรือวัสดุอื่นซึ่งไม่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักร – เครื่องมือขุดธรรมดา จะต้องใช้รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาดการตรวจสอบเพื่อควบคุมความแน่นของการบดอัดดิน คณะกรรมการตรวจการจ้างจะถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อหาวิธีจัดหาเครื่องมือขุดที่