รับถมที่ดิน ราคาถูก

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ในกรณีที่แบบไม่ได้ระบุแนวเส้นขอบเขตการขุดไว้ ถ้าเป็นการขุดดินให้ใช้ลาดเมื่อได้ทาการถางป่า ขุดต่อ และรากไม้แล้ว ผู้รับจ้างต้องทาการขุดลอกหน้าดินบริเวณก่อสร้างถาวรออกให้ได้ความหนา ตามที่กาหนดไว้ในแบบ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งการ ในกรณีที่แบบไม่ได้ระบุความและถ้าเป็นการขุดหินให้ใช้ลาด หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร
ในกรณีที่วัสดุนอกขอบเขตแนวการขุดที่กาหนดไว้ในแบบ เช่น หินหลวม หินแยก หรือวัสดุที่หลวม ซึ่งอาจจะมีการเลื่อนไถล  ได้ ผู้รับจ้างต้องทาการขุดออกด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง การขุดกรณีนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กาหนด
การจ้างเป็นผู้กาหนด และทาการเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย วัสดุขุดลอกหน้าดินนี้สามารถเลือกเอามาทาเป็นหน้าดิน (Top Soil) สาหรับปลูกหญ้าได้ แต่ห้ามนามาใช้งานดินถมบดอัดแน่นในกรณีที่ทาการขุดเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องขุดเผื่อออกไปจากที่กาหนดข้างละ 50 เซนติเมตร หรือตามแบบที่กาหนด เพื่อความสะดวกในการตั้งไม้แบบหนาของชั้นลอกหน้าดินไว้ ให้ถือว่าจะต้องขุดเปิดหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือ  ในกรณีที่เป็นหิน จะต้องระมัดระวังในการขุด โดยพยายามรักษาแนวให้ได้ตามที่กาหนดไว้ในแบบ ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่กาหนดไว้ในแบบ อาจยอมให้มีได้ไม่เกินกาหนด