รับถมที่ดิน ราคาถูก

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

ท้องที่ซึ่งมนตรีประกาศกาให้ใช้บังคับการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)  การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามการตรวจสอบเอกสารผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดินตามที่กาให้ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแห่งการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกินการพิจารณาท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง)

ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่าที่ท้องถิ่นประกาศกาซึ่งการประกาศของท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการขุดดินและถมดินงานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติมาแล้ว ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้งระยะเวลาดาเนินการรวม  วันรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาคที่รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาคผู้ออกเอกสาร

ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน การพิจารณารับแจ้งการถมดิน ท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่ท้องถิ่นกาเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้ท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้