รับถมที่ขอนแก่น

Posted on: มีนาคม 22, 2017, by :

เกณฑ์การตรวจสอบวัสดุและการตรวจสอบหาแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควรท้องถิ่นตามนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งท้องถิ่นมอบหมายด้วยความแน่น จะทาการตรวจสอบทุกวันที่ทาการบดอัดดินจะทาการตรวจสอบความแน่นทุกชั้น จานวนตัวอย่างในการตรวจสอบให้อยู่ในดุลยพินิจและต้องรับในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการตรวจการจ้าง การตรวจสอบในสนามจะใช้วิธีทดสอบแบบ หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ การทดสอบแบบ  บริเวณที่สงสัยว่าจะปูดินก่อนบดอัดหนากว่าที่กาหนด บริเวณที่สงสัยว่าความชื้นของ

ดินไม่ถูกต้องตามข้อกาหนดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้ท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความนั้นได้ บริเวณที่สงสัยจานวนเที่ยวที่บดอัดมีสิทธิร้องขอให้ท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้เมื่อได้รับคำร้องขอตามหนึ่ง ให้ท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เป็นจุดเลี้ยวกลับของลูกกลิ้งบริเวณที่จุดเชื่อมที่บดอัดดินด้วยลูกกลิ้งตีนแกะและการถมดิน หรือจัดการป้องกันความที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือเครื่องกระทุ้งบริเวณอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรการทดลองทา ตามมาตรฐาน