รับถมที่ขอนแก่น

Posted on: มีนาคม 22, 2017, by :

การขุดดินและถมดินโดยที่เป็นการสมควรให้มีว่าด้วยการขุดดินและถมดินนี้มีกฎบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งหากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้แล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อขอให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาประเภทวัสดุที่ทาการขุด และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะจ่ายค่างานขุด ขนย้ายวัสดุดังกล่าว ตามอัตราราคางานดินขุด ต่อไปนี้ 2 นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ นี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ด้วยการผู้รับจ้างจะต้องขุดชั้นดินที่ปกคลุมอยู่ออกให้หมดแล้วแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อทาการตรวจสอบประเภทของวัสดุและสารวจทารูปตัดก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว จึงจะทาการขุด – ระเบิดหินได้ควบคุมอาคาร

ผังเมืองรวมตามว่าด้วยการผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน มนตรีจะประกาศให้ใช้บังคับนี้ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามหนึ่งตามที่เห็นว่าจำ เป็นก็ได้ประกาศตามสอง ให้ท้องถิ่นประกาศไว้โดยจ้างวัสดุที่ได้จากการขุดนี้ หากมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ใช้ในงานถมตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก็ให้นาไปใช้ในงานถมได้ สาหรับวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือวัสดุที่เหลือใช้ ให้เปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าปรากฏว่าในบริเวณที่จะทาการขุดไม่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องทาการระบายน้าหรือสูบน้าออกให้หมดก่อนที่จะลงมือขุดเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิด ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ บริหารส่วน ในนี้การขุดดินและถมดินว่าด้วยการขุดดินและถมดิน