รับถมที่ขอนแก่น

Posted on: มีนาคม 19, 2017, by :

ฐานรากของอาคารจะต้องขุดลึกจนถึงชั้นหินหรือดินแข็งที่สามารถรองรับน้าหนักการพิจารณารับแจ้งการถมดิน ท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน แห่งการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน  ข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา การขุดดินและถมดินวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการ ของอาคารได้ตามที่คานวณออกแบบไว้ตลอดความยาวของอาคาร ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของฐานรากมีความสามารถรองรับน้าหนักได้แตกต่างกันมาก เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆ ประเภทของงานบริการ

การขุดดินและถมดิน ระยะเวลาที่กำหนดตาม ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับชอบผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดินตามที่กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติมหน่วยงานภาคผู้ออกเอกสารจานวนเอกสาร ฉบับจริงจานวนเอกสาร สาเนาหน่วยนับเอกสารหมายเหตุสาขา ของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมทามาตรการป้องกันการทรุดไม่เท่ากันนี้ ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมข้อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อขอรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง