รับถมดิน

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

สถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่นเห็นว่าความได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน การตรวจสอบเอกสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดดิน การระเบิดหิน และการขนย้ายวัสดุ กรณีงานก่อสร้างอ่างเก็บน้า จัดท้าโดย กลุ่มงานก่อสร้าง  ส้านักงานก่อสร้าง กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลางสารบัญ เรื่อง หน้า  ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการ พนักงานมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตาม  หรือการถมดินตาม  ว่าได้ปฏิบัติตามนี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ

ประกาศที่ออกตามนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่พนักงานเห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงาน รายงานต่อท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความที่อาจเกิดในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดิน หยุดการขุดดินหรือ