รับงานทุกขนาด

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

ต้องทาการให้น้าเพิ่มเติม โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้าง ถ้าหากความชื้นในดินมีมากกว่าเกณฑ์ ที่กาแล้ว จะต้องชะลอการบดอัดเขื่อนหรือทานบดินจะต้องกระทาตามเส้นขอบเขตที่แสดงไว้ในแบบ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กา เส้นแบ่งขอบเขตหรือแบ่งส่วนของตัวเขื่อน หรือทานบดิน อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างในขณะทาการก่อสร้าง หลังจากขุดลอกหน้าดินหรือหิน และทางานฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะไว้จนกว่าความชื้นจะลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่กาให้ จึงจะทาการบดอัด วิธีการเร่งให้ดินแห้งเร็วขึ้นจนถึงระดับความชื้นที่ต้องการ อาจจะต้องทาการไถ คราดผิวหน้า

หรือทาการขุดลอกผิวหน้าที่เปียกมากเกินไปออกเสีย ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนที่จะ ทาการบดอัดดินชั้นต่อไป ถ้าหากพบว่าหน้าดินที่บดอัดเสร็จแล้วมีความแห้งมากเกินไป จะต้องทาการไถคราดผิวหน้าดินแล้วพรมน้าให้เปียกเสียก่อน การบดอัดจะต้องทาการบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตที่บดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า  การถมบดอัดพิเศษ เกณฑ์กาในการบดอัดแน่นการทดลองทา ตามมาตรฐาน  การทดลองหา การทดลองหาค่าอื่น ๆ ที่จาเป็น เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการถมบดอัดแน่นดินตัวเขื่อน