รับงานทุกขนาดพื้นที่

Posted on: มีนาคม 31, 2017, by :

จ้าง จะต้องระมัดระวังในการขุด – ระเบิดหิน ให้อยู่ในขอบเขตที่ดังรูปด้านบนจะเห็นว่าตาแต่ละข้างจะมีมุมมองต่างกัน ถ้าหากเราปิดตาทีละข้าง คือ เมื่อปิดตาข้างขวา ในการดาเนินการขุดและขนย้ายหินโดยวิธีระเบิด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้การขอใบอนุญาตมีวัตถุระเบิด และการเก็บวัตถุระเบิดโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กา สถานที่ ให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนี้เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้นและมองวัตถุด้วยตาซ้าย จะมองเห็นด้านข้าง (ส่วนลึก) ด้านซ้ายของวัตถุ และหากปิดตาซ้ายใช้ตาข้างขวามองวัตถุ เราจะมองเห็นด้านข้าง (ส่วนลึก) ด้านขวา จากนั้นเมื่อลืมตา 2 ข้างพร้อมกันตาระเบิดหิน เพราะความบกพร่องในขณะดาเนินการของผู้รับจ้าง และความผิดพลาดไม่ว่าจะเนื่องด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจแต่ละข้างจะมองเห็นวัตถุทั้ง 2 ด้านคือ ด้านซ้ายและขวาพร้อมกัน ภาพที่มองเห็นจากตาทั้งสองข้างนี้จะ

หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นสมควรภาพของวัตถุที่เรามองเห็นมิติ ของวัตถุนั้นๆ โดยอาศัยหลักการการมองเห็นของตามนุษย์นี้เองเราจึงสามารถจำลองการมองภาพทั่วไปให้เป็นภาพ 3 มิติได้ ดังจะกล่าวต่อไปเทคนิคการถ่ายภาพ 3 มิติการถ่ายภาพ 3 มิติ มีหลักการคือ ถ่ายภาพจำนวน 2 ภาพของวัตถุเดียวกัน ในเวลาเดียวกันในมุมที่ต่างกันเล็กน้อย หลังจากนั้น จึงใช้เทคนิคของการดูภาพ 3 มิติ วิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น เทคนิคการดูด้วย ผ่านไปสู่กระบวนการของสมองที่จะรวมและประมวลผลภาพทั้งสองให้เป็นรูปเดียวกัน ท่าให้