รับงานทุกขนาดพื้นที่

Posted on: มีนาคม 31, 2017, by :

หรือกล้องแบบ ถ่ายภาพให้เป็น ผู้รับจ้างต้องนาวัตถุระเบิดดังกล่าวมาเก็บไว้ในสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และการเบิกไปใช้งานจะต้องอยู่ในความ มิติได้ เนื่องจากภาพที่ถ่ายได้ต้องอัดภาพลงในกระดาษแนวระนาบดังนั้นจึงมีข้อจำกัดด้านการให้ข้อมูลด้านความลึก หลังระเบิดสิ้นสุดลง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ต้องตรวจตราโดยละเอียดว่าดินระเบิดได้ระเบิดไปหมดทุกหลุมหรือไม่ ถ้าพบว่ายังระเบิดไม่หมดทุกหลุมให้ และอาจจะสงสัยว่านำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างไร ก่อนที่เราจะรู้ถึงการถ่ายภาพ 3 มิติว่ามีวิธีการท่าอย่างไรนั้น ขอย้อนสู่ อดีตในยุคของการคิดค้นการมองให้เกิดเป็นภาพ  มิติกันก่อน

ในยุคสมัยที่ยังไม่มีการใช้กล้องถ่ายรูปนั้น ได้มีบุคคลที่พยายามจะจำลองภาพ 3 มิติขึ้นหลักการง่ายๆ ของการมองภาพให้เกิดภาพเป็น 3 มิตินั้น คือการที่มนุษย์เรามี 2 ตา การที่เราสามารถมองเห็นภาพต่างๆเป็น 3 มิติได้นั้นเกิดจากมุมมองของสายตาที่เห็นภาพของวัตถุ เมื่อเรามองวัตถุด้วยตาข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว จะไม่สามารถมองให้เป็น 3 มิติได้ เพราะจะขาดส่วนลึกของ

ภาพอีกด้านหนึ่งไปโดยคิดรวมทั้งบริเวณร่องชักน้า ร่องระบายน้า และส่วนประกอบอื่นๆ ของอาคารดังกล่าว โดยให้ได้แนว ระดับและขนาดตามที่กาไว้ในแบบ เทคนิคการมองภาพให้เห็นเป็น 3 มิติ เรียกว่า หลักการมองภาพแบบสเตริโอ