ที่ดิน ราคาถูก

Posted on: มีนาคม 31, 2017, by :

ตาเปล่า การใช้อุปกรณ์ ดังจะกล่าวต่อไป และภาพที่ตามองเห็นนี้จะถูกส่งไปยังสมองเพื่อให้ประมวลผลภาพที่มองเห็น ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นวิธีการถ่ายภาพ 3 มิติ การถ่ายภาพ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งการ และหลังจากทาการขุด มิติ สามารถท่าได้หลายวิธี โดยใช้กล้องถ่ายรูปเพียงตัวเดียว หรือ 2 ตัวก็ได้ในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้กล้องถ่ายรูป (ทางตั้ง:ทางนอน) ทั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจสั่งเปลี่ยนเปลี่ยนมิติของความชันลาดข้างตามความเหมาะสมในสนามได้ ตัว ซึ่งกล้องทั้ง 2 ตัวนี้ ควรเป็นกล้องที่มียี่ห้อ ผู้รับจ้าง ต้องทาการขุด – ระเบิดหิน และขนย้ายหินออกจากบริเวณก่อสร้าง อาคารระบายน้าล้น (Spillway) อาคารส่งน้า และรุ่นเดียวกัน

ปรับคุณสมบัติของกล้องทั้ง 2 ตัวให้เหมือนกันทุกประการ เช่น ความยาวโฟกัสของเลนส์ความไวแสง ความเร็วของชัตเตอร์ เป็นต้น วางกล้องทั้ง 2 ตัวคู่กันบนขาตั้งกล้อง หรือบนพื้นระนาบ – ระเบิดหิน ถึงระดับและขนาดตามต้องการ ผู้รับจ้างต้องปรับแต่งทาความสะอาดผิวของชั้นหินที่ขุดเสร็จให้เรียบร้อยปราศจากหินหลวมหรือเศษหิน ส่วนของหินที่ยื่นออกมาจากแนวที่กาให้ในแบบ  ให้มุมที่วัดจากวัตถุที่จะถ่ายถึงตัวกล้องทั้งสองต่างกันเล็กน้อย ดังรูป โดยแก้ไขซ่อมแซมตามคาแนะนาของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยค่าใช้จ่ายทั้งสินเป็นของผู้รับจ้างเองท่าเครื่องหมายว่ากล้องตัวใดอยู่ด้านซ้ายมือ ตัวใดอยู่ด้านขวามือ เพื่อที่จะจำได้ง่ายเวลานำภาพไปล้างอัด (กล้องทั้ง 2 ตัวจะเปรียบเสมือนดวงตาข้างซ้ายและข้างขวาของมนุษย์)