ถูก รับงานทุกขนาดพื้นที่

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารคอนกรีตได้ ณ บริเวณใดปรากฏว่ามีความเสียหาย เนื่องจากการขุด ผู้รับจ้างต้องดาเนินการปรับแต่งให้มีความชื้นและบดอัดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารงานขุดหินผุ หินแตก หินก้อน หมายถึงการขุดหินที่ต้องใช้รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ที่มีกาลังไม่น้อยกว่า 230 แรงม้าคอนกรีตได้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องขุดให้ได้แนว ระดับและขนาด ตามที่กาหนดไว้ในแบบ การขุดต้องกระทาด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และต้องป้องกันให้วัตถุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดยังคงอยู่ใน สภาพเดิมเท่าที่จะทาได้ขุดลอกหน้าดิน

ถึงระดับที่ปราศจากดินอ่อนที่ไม่สามารถรับน้าหนักตัวเขื่อนได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรสาหรับงานเขื่อนดิน และลึกไม่น้อยกว่า ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการขุดดิน หรือขุดหินเพื่อเตรียมการก่อสร้างเขื่อน และอาคารต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีหลักการทั่วไปดังต่อไปนี้ เมตร สาหรับงานถนน งานก่อสร้างอาคารและงานอื่นๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบจานวน 1-3 อัน วัสดุที่ขุดลอกออกนี้จะต้องขนไปทิ้งและเกลี่ยในบริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกาหนดให้ซึ่งจะอยู่ห่างจากบริเวณตีนเขื่อนด้านเหนือน้า โดยคณะกรรมการตรวจ