ถมที่ ขอนแก่น

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นกำ “คณะพนักงานตามหน้าที่ตามนี้พนักงานต้องแสดงบัตรประจำ ตัวเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำ ตัวพนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำ ในกฎกระทรวงงานขุดดิน การระเบิดหิน และการขนย้ายวัสดุ ในการปฏิบัติการตามนี้ ให้ท้องถิ่นและพนักงานเป็นกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามนี้“มนตรี” หมายความว่า มนตรีผู้รักษาการตามนี้ การอุทธรณ์ตามหนึ่งและสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำ สั่งของท้องถิ่น

ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำ สั่งของท้องถิ่น ให้ยื่นคำ ขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์นี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำ ได้โดยอาศัยอำนาจตามอื่นที่ได้ มาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามนั้นแล้ว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่ท้องถิ่นประกาศกำ ตลอดจนการอื่นที่จำ เป็นเพื่อปฏิบัติตามนี้ ให้มนตรีโดยคำ แนะนำ ของคณะกรรมการมีอำ นาจออกกฎกระทรวงกำ บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินวิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง