ถมที่ดิน ราคาถูก

Posted on: มีนาคม 19, 2017, by :

บ่อยืมดินนี้ควรอยู่ห่างจากตัวเขื่อนดินไม่น้อยกว่า 300 เมตร และไม่ควรจะอยู่ท้ายน้าหรือนอกบริเวณเขตกักเก็บน้าค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริงขุดดินหรือถมดินการทิ้งวัสดุและการเก็บรวมกองวัสดุบรรดาความตามนี้นอกจาก 35 สองให้ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามวิธีพิจารณาความที่ได้จากการขุด

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้นี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องนาวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการขุดไปทิ้งยังบริเวณที่ทิ้งดิน ซึ่งแสดงไว้ในแบบ  หรือขนไปยังสถานที่อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ความเห็นชอบ บริเวณที่ทิ้งวัสดุเหลือใช้ จะต้องไม่กีดขวางการทางานหรือสิ่งอานวยความสะดวกใดๆการกองวัสดุจะต้องอยู่ในขอบเขต และระดับตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างความลาดชั้นด้านนอกของกองวัสดุ จะต้องไม่น้อยกว่า 1:3 (ทางตั้ง:ทางนอน)ผังเมืองและในท้องที่อื่นที่มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจำเป็น วัสดุที่ได้จากงานขุดและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้งานก่อสร้างได้