ถมที่ดิน ราคาถูก

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

ขนาดของพื้นที่ที่จะถมบดอัดแต่ละชั้น ตลอดจนวัสดุที่จะนามาใช้เพื่อการก่อสร้าง จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมตรวจการจ้างเสียก่อน การถมดินบดอัดแน่นตัวเขื่อนหรือทานบดิน ต้องกระทาในช่วงเวลาที่ไม่ทีฝนตก ห้ามมิให้กระทาการถมบดอัดในช่วงเวลาที่ฝนกาลังตก  ควรมีพื้นที่กว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะสะดวกแก่การปฏิบัติงาน และเพื่อที่จะลดจานวนรอยต่อให้น้อยที่สุด ระดับของพื้นผิวของแต่ละชั้นควรจะรักษาให้อยู่ในแนวใกล้เคียงกับระดับราบ และมีความลาดชันประมาณ 2-4 เปอร์เซ็นต์ ไปในทางทิศทางที่สะดวกในการระบายน้าฝน

ในส่วนที่เป็นดินทึบน้า ความลาดชันตรงจุดรอยต่อไม่ควรให้เกินกว่า ซึ่งก่อนที่จะหยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว ในช่วงระยะเวลาฝนตก จะต้องเร่งรีบทาการบดอัดผิวหน้าดินให้เรียบ ต่อ ในกรณีก่อนที่จะถมบดอัดแต่ละชั้น ผิวหน้าดินชั้นล่างที่เป็นดินถมหรือเป็นดินตามธรรมชาติก็ดี จะต้องทาการคราดผิวหน้าให้มีความขรุขระเสียก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อดินชั้นใหม่และชั้นเก่าจับตัวประสานเป็นเนื้อเดียวกัน (แนวราบต่อแนวตั้ง) นอกเสียจากจะได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ผิวสัมผัสของรอยต่อ ทุกแห่งจะต้องขุดตัดออกให้เป็นรอยใหม่ ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมดและไถคราดทาผิวให้ขรุขระ