ถมที่ดิน ราคาถูก

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

หากพบว่าดินหรือหินผุตามธรรมชาติมีความหนาแน่นไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจเหล่านี้ และชั้นดินที่มีสารอินทรีย์วัตถุปนอยู่ด้วยออกให้หมด ความลึกในการขุดลอกโดยทั่วไปการจ้างอาจพิจารณาให้ขยายขอบเขตหรือความลึกในการขุดเพิ่มขึ้นอีก เพื่อกาจัดวัสดุที่พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถต้านทานน้าหนักของตัวเขื่อน หรือวัสดุที่มีค่าความซึมงานขุดดินร่องแกนเขื่อนหมายถึง การขุดขนย้ายดินบริเวณร่องแกนเขื่อน การจ้าง เช่น พรมน้าให้ความชื้น และทาการบดอัดให้ได้ความหนาแน่นตามที่กาหนดหรือขุดลอกทิ้งและบดใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมตามขั้นตอน ดังนี้

ของน้าสูงอันอาจเป็นอันตรายต่องานก่อสร้างฐานราก หรือกระทาโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบการที่จะขุดดินหรือหินผุเพิ่มเติมมากกว่าระดับลึกแนวที่กาหนดในแบบ เมตร ในบริเวณลาน้า และที่ราบระหว่างลาน้ามีความลึกระหว่าง 2-5 เมตร แต่โดยปกติความลึกของการขุดลอกอยู่ระหว่าง ต้องขนย้ายไปรวม ณ ตาแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกาหนดให้ในสนาม และผู้รับจ้างจะต้องทาการเกลี่ยผิวดินที่กองไว้ให้ราบเรียบปนอยู่ด้วย ซึ่งการขุดลอกชั้นหน้าดินจะต้องทาการขุดลอกชั้นดินอ่อน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง