ถมดิน ปรับระดับพื้น

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรณีฐานรากที่ขุดถึงชั้นหิน ก่อนที่จะลงดินถม หน้าหินจะต้องล้างทาความสะอาดด้วยการ
ฉีดน้าที่มีแรงดันสูง หรือใช้กาลังลมพ่นจนสิ่งสกปรกทั้งหมด หรือซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตาม เกณฑ์การตรวจสอบวัสดุและการตรวจสอบหาความแน่น เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการถมบดอัดแน่นดินตัวเขื่อน  การบดอัดด้วยเครื่องมือบดอัดอื่น ๆ  แปลงทดสอบการบดอัด  การจ่ายเงิน การตรวจวัดปริมาตรดินขุดและดินถมเพื่อการจ่ายเงิน งานขุดดิน การระเบิดหิน และการขนย้ายวัสดุหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้ท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามว่าด้วยการนั้นหมวด การถมดิน

ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่ท้องถิ่นประกาศกำ หลุดหายไป ในกรณีที่ทาความสะอาดหน้าหินแล้วพบว่า มีรอยแตกหรือรอยแยกของหิน อาจจะต้องทาการป้องกันด้วยวิธีการอุดด้วยปูนทรายหรือทา ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่นพื้นที่ที่ท้องถิ่นประกาศกำตามหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร