ขุดระเบิดหินพร้อมขนย้าย

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ผู้รับจ้างต้องดาเนินงานขุดดินหรือขุดดินพร้อมขนย้าย และขุดระเบิดหินพร้อมขนย้าย ให้ได้ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในแบบ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาสั่งการ โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และแรงงาน เพื่อดาเนินงานขุด งานระเบิดหินพร้อมขนย้ายตามขอบเขตงานที่ระบุไว้ผู้ใดประสงค์จะทำสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่ท้องถิ่นประกาศกำ หนด ต้องจัดให้มีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

งานขุดทั่วไปเหมาะสมสาหรับงานนั้นๆงานขุดจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดด้านวิศวกรรมของบทนี้ และการขุดจะแบ่งแยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ- งานขุดดิน ความนากรรมการตรวจการจ้างทันที ทั้งนี้ต้องก่อนลงมือทาการขุดหรือทาการถม หากผู้รับจ้างได้ลงนามรับรองความถูกต้องของแผนที่ไปแล้ว และหรือลงมือทาการขุดหรือถมไปก่อนแล้ว จะคัดค้านว่าแผนที่นั้นไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนไม่ได้เป็นอันขาด งานขุดในที่นี้ หมายถึง การขุดดิน การขุดหินผุ และงานขุดระเบิดหิน เพื่อการก่อสร้างตัวเขื่อน อาคารท่อระบายน้า ในตัวเขื่อน อาคารระบายน้าล้นเมื่อได้รับคำ ร้องขอตามหนึ่ง ให้ท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบงานขุด