ขุดดิน ถมดิน

Posted on: มีนาคม 22, 2017, by :

ในกรณีที่แบบหรือเงื่อนไขพิเศษกาหนดความแน่นของดินถมบดอัดต้องไม่น้อยกว่า เมตร การปฏิบัติเช่นนี้ให้นาไปใช้กับการบดอัดแกนเขื่อน ของความแน่นสูงสุด เมื่อดินแห้งจากการบดอัดที่ระดับความชื้นที่ให้ความแน่นสูงสุด ถ้าตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างใดมีความแน่นน้อยกว่าที่ติดกับฐานรากที่มี ความลาดเอียง เช่น ในร่องแกนด้วย ให้รื้อดินถมชั้นนั้นออก ทั้งชั้นแล้วดาเนินการบดอัดแน่นใหม่เช่นเดียวกัน โดยการทดสอบตามวิธี งานขุดดินธรรมดา หมายถึง การขุดดินหรือวัสดุอื่นทั่วไปที่สามารถขุดออกได้ด้วยเครื่องจักร เครื่องมือขุดธรรมดา นั้น ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ถ้าการตรวจทดสอบในสนามโดยวิธี เก็บตัวอย่างทดสอบ ถ้าปรากฏว่ามีความแน่นน้อยกว่า  อนุโลมให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้

บริเวณอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การบดอัดเป็นพิเศษ ณ บริเวณดังกล่าวข้างต้นและต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจ้างก่อนดาเนินการถ้าตัวอย่างทดสอบมีความแน่นน้อยกว่า อนุโลมให้น้อยกว่าได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ของการขุดที่ติดกับงานคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องตกแต่งให้เรียบร้อย พื้นผิวหน้าต้องเตรียมการและส่วนที่อนุโลมดังกล่าวจะต้องมีได้ไม่เกิน  ของจานวนตัวอย่างที่นามาทดลอง ถ้าหากเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวให้รื้อดินถมชั้นนั้นออกแล้วดาเนินการบดอัดแน่นใหม่