ขุดดินหรือถมดิน

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่แผนที่ รูปตัดตามยาว รูปตัดตามขวาง เส้นแสดงระดับดินเดิมไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนตอนใด ให้ผู้รับจ้างทาการคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้ท้องถิ่นมีอำ นาจออกคำ สั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำ เป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความนั้นได้แสดงระดับที่ทาการส่งมอบ นามาคานวณหาปริมาตรดินขุดหรือดินถม โดยเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงระดับดินเดิมดังกล่าวข้างบนตามหลักวิชาช่าง สั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำ สั่งของพนักงาน และให้ถือว่าคำ สั่งของเจ้าเมื่อผู้รับจ้าง

ร่องวางท่อ และร่องน้าเป็นต้น ให้ได้ขนาด รูปร่างและแนวระดับ ซึ่งแสดงไว้ในแบบในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้มีคำ สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือหรือตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจำ เป็นได้ แล้วรายงานให้ท้องถิ่นทราบทันที ถ้าท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคำ สั่งของพนักงาน ให้ท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานได้มีคำ ทาการพนักงานเป็นคำ สั่งของท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น ถ้าท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายขุดดินหรือถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วตามงานการส่งมอบ คณะกรรมการจ้างทาการวัดระดับ และทาแผนที่รูปตัดตามยาว รูปตัดตามขวาง