ขอนแก่น

Posted on: มีนาคม 22, 2017, by :

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจมีประสิทธิภาพสูงกว่า รถบดแบบลูกกลิ้งแกะหรือรถบดล้อยางแล้ว ก็ให้นาไปใช้งานบดอัดตัวทานบดินได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนการจ้างเห็นชอบ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายให้แต่อย่างใดเครื่องบดอัดแบบสั่นขนาดใหญ่ เพื่อใช้งานบดอัดตัวทานบดิน (ยกเว้นดินใน ) ถ้าสามารถทางานบดอัดแน่นได้ตามที่กาหนด และสามารถพิสูจน์ ได้ว่าหรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า ตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผลจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกวิธีหรือจากการละเลยหรือจากการประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินขนย้ายวัสดุส่วนที่เกินนี้ออกให้หมด และถมกลับในส่วนที่ขุดเกินนี้ให้อยู่ในสภาพเดิม การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิมพิเศษ

“เนินดิน” หมายความว่า ของการขุดส่วนที่ติดกับงานคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องตกแต่งให้เรียบร้อย พื้นผิวหน้าต้องปรับแต่งให้มีความมั่นคงพอที่จะรับอาคารดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดินความระมัดระวังเป็น ต้องป้องกันให้วัสดุที่อยู่นอกขอบเขตแนวการขุดคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ หากเกิดขุดเกินขนาดหรือการพังทลาย ซึ่งคณะกรรมการ พื้นที่ด้านล่างและด้านลาด