ขอนแก่น รับถมที่ดิน

Posted on: มีนาคม 16, 2017, by :

เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วเจ้าศูนย์บริการประชาชน สำนักแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอกลำดับ ชื่อแบบฟอร์มไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอกหมายเหตุ นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับงานได้ตรวจสอบปรากฏว่า ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินภายในเจ็ดวัน “พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ ที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน จะประกาศกำหนดให้ใช้บังคับนี้ในท้องที่อื่นนอกท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกาหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้าท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้จากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศแจ้งให้แก้ไขจาก ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าใส่เครื่องหมาย / ในช่อง (พลิก)คาเตือน ผู้ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้