ขอนแก่น รับถมที่ดิน

Posted on: มีนาคม 19, 2017, by :

ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทำความตามนี้กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับชอบในการกระทำอันเป็นความนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยผู้รับจ้าง จะต้องยื่นขอเสนอแสดงรายละเอียดขอบเขตบริเวณสถานที่ที่ต้องการทิ้งวัสดุ และแผนการป้องกันวัสดุที่จะทิ้งจากการกัดเซาะ ในกรณีที่มีการกระทำความตามนี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทำความเกิดขึ้นและได้รับความ เนื่องจากการกระทำ

ความนั้น เป็นผู้ตามว่าด้วยวิธีพิจารณาความบทเฉพาะกาล ผู้รับจ้างจะต้องเกลี่ยปรับระดับของกองวัสดุทั้งภายในบริเวณที่ทิ้งดินและบริเวณที่เก็บกองให้เหมาะสม และจะต้องทาระบบระบายน้าและการป้องกันที่ถาวรเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า จะสามารถป้องกัน
มิให้น้าไหลมากัดเซาะกองวัสดุดังกล่าวได้ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อท้องถิ่นตามนี้อยู่ก่อนวันที่นี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด วิศวกรรมชลประทานให้ปฏิบัติตาม แต่ยังไม่สามารถนาไปใช้ได้ทันที จะต้องเก็บรวบรวมกองไว้ยังสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งตามนี้หรือ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร