ขอนแก่น รับถมที่ดิน

Posted on: มีนาคม 16, 2017, by :

ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอๆ อย่าเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว หาวิธีการทุกทาง – ทุกเวลา ….เพราะเกิดเรื่องแล้วจบยากจะสร้างบ้าน (มีที่ดินแล้ว) สักหลังจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับขุดดินและถมดิน การพิจารณารับแจ้งการถมดิน ต้องออกใบรับ กำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน นับได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่ให้เจ้าแจ้งให้แก้(แต่ไม่รู้จักใครเลย) เริ่มต้นที่ไหนดีหากคุณมีที่ดินแล้วก็อยากสร้างบ้านสักหลัง แต่คุณไม่เคยรู้จักใครเลย และก็ไม่มีเงินเพียงพอ ที่จะเสี่ยงต่อความเสียหาย หรืองบประมาณบานปลายคุณอาจดาเนินการดังนี้
1. ติดต่อบริษัทที่รับสร้างบ้านสาเร็จตามแบบของเขาแจ้งได้แก้ไขต้องภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงาน ออกใบรับแจ้งให้แก่แต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้องช่องทางการให้บริการสถานที่ให้บริการติดต่อด้วยตนเอง  (เปิดหาได้ตามโฆษณาทั่วไป ตรวจสอบดูผลงานเขาจากสถานที่จริง (หากเขาไม่มีตัวอย่างให้ดูก็ไปเลือกบริษัทอื่น) ดูแบบที่เขามีอยู่ในบริษัทพร้อมงบประมาณง่าเป็นที่พอใจของคุณหรือไม่ …ไขให้ถูกต้องภายใน นับแต่การขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างวันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่อำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็น กรณีถ้าผู้หากพอใจก็ติดต่อตกลงกับเขาเพื่อดาเนินการเลย