การเทคอนกรีต

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การพังทลายของ หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโดย วิศวกร/นักธรณี เห็นชอบที่จะให้หยุดเนื่องจากพบหินแข็งพอที่จะเป็นฐานรากของร่องแกนเขื่อนได้ ความกว้างที่ก้นของร่องแกนจะต้องมีความกว้างไม่ต่ากว่า เป็นบริเวณร่องแกนหรือมีน้าขังในร่องแกน ผู้รับจ้างหรือหากมีชั้นทรายปรากฏตามแนวร่องแกน การขุดร่องแกนอาจจาเป็นต้องขุดลึกกว่าที่กาหนดไว้ในแบบ จะต้องทาการแก้ไขให้จนเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง การบดอัดดินจากร่องแกนขึ้นมา จะต้อง

โน้มที่จะเสียหาย แตก ร้าว ร่อน หลวม หรือสลายตัว ถ้าหากปล่อยให้สัมผัสกับอากาศนานๆ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าอาจจะเกิดดินที่ได้จากการขุด ถ้านาไปใช้ถมตัวเขื่อนดิน จะต้องทาการทดสอบคุณสมบัติหากปรากฏว่าบริเวณแนวตัวเขื่อนสภาพดินฐานอ่อนมาก เนื่องจากเป็น ของทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดินหรือหินเสียก่อน ผู้ การป้องกันพื้นผิวภายหลังการขุดแยกไปกองโดยไม่ปะปนกัน ตามตาแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกาหนดให้ในสนามและดาเนินการปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยกรณีดังกล่าวขึ้นได้ ในกรณีที่ยังไม่มีการเทคอนกรีต ห้ามมิให้ผู้รับจ้าง การขุดฐานรากของอาคารด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องทาการถมบดอัดกลับคืนหรือด้วยการเทคอนกรีต จนได้