การเกลี่ยดิน

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ความหนาของดินแต่ละชั้น ความชื้น และจานวนเที่ยวที่ทาการบดอัด คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กาหนดให้ หลังจากเสร็จจากการบดอัดด้วยลูกกลิ้งตีนแกะแต่ละชั้น ผู้รับจ้างต้องทดสอบ หาความชื้นหาความแน่นในสนาม ตามวิธีหนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการถมดินหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่นและคำนวณต้องเป็นผู้ได้ ขุดลงไปจนถึงระดับที่กาหนดในทันที ให้ปล่อยทิ้งไว้หนาอย่างน้อย 30 ซม. เหนือระดับที่กาหนดจนกว่าจะเริ่มลงมือทาการก่อสร้างขั้นต่อไป จึงจะดาเนินการขุดส่วนที่เหลืออีก 30 ซม. ออกพร้อมทั้งต้องรีบเทคอนกรีตฐานรากในทันทีทดสอบซึ่งรวมถึงการขุด

แล้วเทียบกับ รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกินเพื่อพิจารณาค่า เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) การตรวจวัดปริมาตรดินขุดและดินถมเพื่อการจ่ายเงินในกรณีที่ต้องทาการตรวจวัดปริมาตรดินขุดหรือดินถมเพื่อพิจารณาสาหรับการจ่ายเงินค่าจ้าง เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตชื่อผู้ควบคุมงาน   ผู้ว่าจ้างจะดาเนินการตรวจวัด ดังวิธีการต่อไปนี้ระดับตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขุดเกินและถม หรือบดอัดกลับเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น10.5 เครื่องจักรงานดินที่ใช้ในการทดสอบบดอัดดินในแปลงการขนย้ายดิน การเทดิน การเกลี่ยดิน การรดน้า การบดอัดดินต้องเป็นเครื่องจักรงานดินแบบเดียวกันกับที่ ผู้รับจ้างจะนาไปใช้งานก่อสร้างเขื่อนดิน หรือทานบดิน