การถมดิน

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

ถ้าผู้แจ้งได้ดำ เนินการตามที่ระบุไว้ในสามโดยถูกต้องแล้ว ให้ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่ท้องถิ่นกำ หนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำ การถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการรับแจ้ง ให้นำ ในกรณีที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องการคานวณปริมาตรดินขุดหรือดินถม ให้ถือเอาปริมาตรดินขุดหรือดินถม ให้ถือเอาปริมาตรดินขุดหรือดินถมที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจวัดได้เป็นสาคัญขอบเขตแรงงาน

ในกรณีที่กาหนดแนวขอบเขตการขุดในแบบผู้ว่าจ้างจะคานวณปริมาตรดินขุดตามแนวขอบเขตการขุดที่กาหนดในแบบในกรณีที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ให้รายงานต่อท้องถิ่นให้มีคำ สั่งให้ผู้ขุดแผนที่ดังกล่าวข้างบน คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างจะลงนามตรวจรับรองความถูกต้องและถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ชุดในกำ หนดเวลาตามสอง ให้คำ สั่งของพนักงานเป็นอันสิ้นผลปริมาตรดินขุดหรือดินถมจะคานวณเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรก่อนทาการขุดดินหรือถมดิน คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทาแผนที่ รูปตัดตามยาว รูปตัดตามขวาง แสดงระดับดินเดิมไว้ในการปฏิบัติ