การถมดิน

Posted on: เมษายน 6, 2017, by :

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ในเวลาที่กำ ตามสาม ให้ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้องผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำ ในกฎกระทรวง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตาม  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินถ้าใบรับแจ้งชำ รุด สูญหาย หรือถูกทำ ลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดินตาม  ผู้ขุดดิน ต้องทำ การขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

ผู้ขุดดินตาม  ต้องควบคุมลูกจ้างในกรณีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำ แหน่งไม่ว่าจะ
กรรมการซึ่งพ้นจากตำ แหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกันหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม  การได้รับใบแจ้งการท้องถิ่นตามวิสัยที่ควรกระทำ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำ บรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตาม หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามว่าด้วยการนั้นหมวด การถมดิน