การขุดลอกหน้าดิน

Posted on: มีนาคม 21, 2017, by :

การขุดลอกหน้าดินพื้นดินบริเวณฐานรากของตัวเขื่อนดิน ถ้าหากไม่แน่ใจว่าดินตามธรรมชาติจะมีความโครงเหล็กที่ประกอบล้อยางจะต้องออกแบบให้แข็งแรง และมีช่องว่างที่จะบรรทุกน้าหนักให้ได้เพียงพอที่จะถ่ายน้าหนักลงล้อหนาแน่นเพียงพอ จะต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะทาการบดอัดจะต้องใช้ความเร็วไม่เกินตามความเห็นชอบของคณะกิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง คุณลักษณะและประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนน้าไปใช้งานกรรมการตรวจ

หลังจากถางป่าและขุดรากไม้ตลอดบริเวณพื้นที่ที่จะทาการก่อสร้างเขื่อน อาคารระบายน้าล้น ผู้รับจ้างต้องขุดหน้าดินเดิมซึ่งหมายรวมถึงรากไม้ เศษขยะ ดินผิวหน้า สิ่งที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ตามปริมาณที่ทาจริงและอัตราราคาที่กาหนดในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญาอินทรียวัตถุและดินอ่อนจุดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกาหนดให้ บริเวณดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการใช้เครื่องมือบดอัดชนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้ตามความจาเป็นชั้นหน้าดินของเขื่อน เพื่อใช้งานบดอัดดินบริเวณรอบ ๆ หรือชิดติดกับอาคารและหรือบริเวณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยดินพวก